HighStock 和highcharts-gantt不能共存

我的项目中全局引用了highstock,后面需要在引入highcharts-gantt,发现,引入的highcharts-gantt,没有生效

请参考例子:https://www.highcharts.com.cn/demo/gantt/with-stock-navigation

需要的文件是 highcharts-gantt.js modules/stock.js